INFORMACE O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH HTTPS://SLASKOUALICE.CZ/

Kdo je provozovatelem a vlastníkem webových stránek https://slaskoualice.cz/ (dále jen „Portál“)?

Provozovatelem a vlastníkem Portálu je Alice Nehybová, IČ: 76358313, se sídlem Štěpařská 1196/18, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, tel. +420 604 739 170, e-mailová adresa alice@slaskoualice.cz (dále jen „“).

Kdo je oprávněn vykonávat autorská práva k Portálu?

K výkonu majetkových autorských práv k Portálu a k veškerému obsahu, který je umístěn na Portálu, včetně textů, designu Portálu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Portálu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání jednotlivých prvků obsažených na Portálu, jsem v souladu s autorským zákonem (121/2000 Sb.) já.

Bez mého předchozího písemného souhlasu je jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Portálu zakázáno.

Co potřebujete vědět o klientských recenzích umístěných na Portálu?

Veškeré recenze umístěné na Portálu pochází od mých klientů či klientek, kteří si zakoupili mé produkty či využívali mé služby nabízené na Portálu.

Klientské recenze vkládám na Portál pouze já. Vždy se jedná o recenze, které mi klienti či klientky zaslali e-mailem nebo napsali do komentáře při živém vysílání online programu, masterclass nebo mastermind nebo napsali v rámci uzavřené skupiny na Facebooku týkající se mého konkrétního produktu či služby. Texty klientských recenzí si archivuji.

Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi mnou a Vámi vznikl spor, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor se mnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (např. kopie naší vzájemné korespondence apod.). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/. 

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Co potřebujete vědět o odkazech na jiné webové stránky umístěné na Portálu?

Pokud jsou na Portálu uvedeny odkazy na jiné webové stránky, jedná se o webové stránky, nad nimiž nemám kontrolu. Pokud navštívíte takovou jinou webovou stránku, měl/a byste se mimo jiné seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů a s informacemi o zde využívaných souborech cookies. Za obsah takových jiných webových stránek a za postupy jejich provozovatelů nenesu žádnou odpovědnost.

Jakým právním režimem se řídí užívání Portálu?

Právní vztahy vznikající v souvislosti užíváním tohoto Portálu se řídí českým právem. Případné soudní spory budou řešeny soudy České republiky.

Vyhrazuji si právo obsah Portálu kdykoli bez předchozího upozornění změnit, přičemž nenesu odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Portálu. Případná rizika, která Vám plynou z používání Portálu či informací zde uvedených, si nesete sám/sama.