Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti prodejem produktů a sjednáním služeb prostřednictvím webové stránky https://slaskoualice.cz/

Tyto Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem produktů a sjednáním služeb prostřednictvím webové stránky https://slaskoualice.cz/ (dále jen „Informace“) Vám Alice Nehybová, IČ: 76358313, se sídlem Štěpařská 1196/18, Hlubočepy, 154 00 Praha 5 (dále jen „“). 

Prostřednictvím webové stránky https://slaskoualice.cz/ / (dále jen „Portál“) Vám nabízím následující produkty a služby: on-line programy (soubory výukových materiálů (zejména videí a pracovních sešitů) určených k samostudiu konkrétního tématu zpřístupněné v uživatelském účtu v Členské sekci v rámci Portálu), masterclass (živě vysílané jednorázové on-line výukové semináře), mastermind (živě vysílané dlouhodobější on-line mentoringové programy), retreat (jednodenní či vícedenní prezenční výukové semináře) a koučink (individuální konzultace). 

Ochranu Vašich osobních údajů (dále jen „“) beru velmi vážně, proto Vás žádám, abyste si tyto Informace pozorně přečetl/a, neboť obsahují důležité informace o tom:

 1. kdo jsem;
 2. za jakým účelem zpracovávám Vaše OÚ a které OÚ to jsou;
 3. jak Vaše OÚ získávám, po jak dlouhou dobu Vaše OÚ zpracovávám a komu je zpřístupňuji;
 4. jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny;
 5. jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich OÚ; a
 6. jak můžete kontaktovat mě či Úřad pro ochranu osobních údajů v případě Vaší stížnosti.

Kdo jsem?

Provozovatelem Portálu a současně prodávajícím produktů nebo poskytovatelem služeb nabízených prostřednictvím Portálu jsem na základě Smlouvy o koupi produktu nebo Smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) já.

Vzhledem k tomu, že zpracovávám Vaše níže uvedené OÚ, a vzhledem k tomu, že jsem určila účely a prostředky pro zpracování těchto Vašich OÚ, odpovídám za zpracování Vašich OÚ jako tzv. správce OÚ.

Při zpracování Vašich OÚ se řídím Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a dále Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

Jaké Vaše OÚ zpracovávám?

V souvislosti s dodáním produktu nebo poskytnutím služby zpracovávám tyto Vaše OÚ:

 1. OÚ, které v souvislosti s Vaší objednávkou produktu nebo služby získávám přímo od Vás, a to zejména:
 • OÚ, které během objednávky zadáváte do objednávkového formuláře nebo mi je sdělujete v rámci naší e-mailové/telefonické komunikace (zejména Vaše jméno a příjmení, adresu (ulici a číslo popisné, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, případně telefonní číslo, heslo pro přihlášení do uživatelského účtu, případně IČ, DIČ, sídlo, údaje o odsouhlasení dokumentů, údaj o Vaší případné žádosti o dodání on-line programu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy),
 • OÚ, které zadáváte při platbě do formuláře platební brány (zejména údaje o Vaší platební kartě),
 • OÚ, které mi sdělíte zejména v rámci seminářů či individuálních konzultací (zejména informace o Vaší aktuální životní situaci, informace obsažené ve Vámi zpracovávaných úkolech apod.),
 • OÚ, které mi píšete jako zpětnou vazbu na dodaný produkt či poskytnutou službu;
 1. OÚ, které v souvislosti s Vaší objednávkou produktu nebo služby získávám nikoli přímo od Vás, o to zejména:
 • OÚ týkající se uzavření Smlouvy, zejména informace o dodaném produktu či poskytnuté službě, datum Vaší objednávky, datum potvrzení Vaší objednávky, datum přijetí platby, datum uzavření Smlouvy, datum dodání produktu či poskytnutí služby či OÚ obsažené ve Smlouvě, 
 • OÚ, které se automaticky ukládají ve Vašem uživatelském účtu v Členské sekci v rámci Portálu, zejména OÚ o Vašem přihlášení či odhlášení,
 • OÚ, které jsou obsažené v záznamech on-line živého vysílání, zejména Vaše podobizna či Váš hlas.

V souvislosti s prohlížením Portálu zpracovávám zejména IP adresu Vašeho zařízení, informaci o tom, jak dlouho se na Portálu či v Členské sekci zdržíte, informaci o tom, odkud jste na Portál přišel/přišla, případně další údaje získávané prostřednictvím cookies. Veškeré informace o cookies jsou uvedené v samostatné cookies liště v rámci Portálu.

Za jakým účelem a na jakém právním základě (právním titulu) Vaše OÚ zpracovávám? 

Vaše OÚ zpracovávám pro tyto účely a na základě těchto právních titulů: 

 1. Právní titul: Plnění Smlouvy 

Účel: Dodání produktu či poskytnutí služby zákazníkovi (Vám)

 1. Právní titul: Plnění právní povinnosti

Účel: Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty

 1. Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu na určení, výkonu a obhajobě mých právních nároků

Účel: Určení, výkon a obhajoba právních nároků

 1. Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu přímo nabízet mé produkty a služby mým klientům

Účel: Přímý marketing

 1. Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu podporovat prodej mých produktů a služeb

Účel: Marketing

 1. Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu sledovat a analyzovat návštěvnost Portálu

Účel: Sledování a analyzování návštěvnosti Portálu

Poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění Smlouvy“ je smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do Smlouvy, a poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění právní povinnosti“ je zákonným požadavkem, a proto jste povinen/povinna mi tyto OÚ poskytnout. V opačném případě bych s Vámi nemohla uzavřít Smlouvu. 

Komu budu zpřístupňovat Vaše OÚ?

Vaše OÚ budu zpřístupňovat poskytovateli webhostingu, e-mailových služeb, e-shopu, platební brány, platforem pro on-line vysílání, účetní firmě, IT firmě a případně též advokátovi. V zákonech stanovených případech budu Vaše OÚ zpřístupňovat též státním orgánům a institucím.

Vybrané komentáře od mých klientů spolu s jejich křestním jménem mohu uveřejňovat na Portálu, případně též na Facebooku či Instagramu, za účelem podpory prodeje mých produktů a služeb.

Záznamy jednotlivých živých vysílání, které mohou obsahovat Vaši podobiznu či Váš hlas, zveřejňuji účastníkům konkrétního živého vysílání v jejich uživatelském účtu v Členské sekci v rámci Portálu.

Jak dlouho budu Vaše OÚ zpracovávat?

Vaše OÚ budu zpracovávat po dobu níže uvedenou:

 1. OÚ zpracovávané pro účel „Dodání produktu či poskytnutí služby zákazníkovi“ budu zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu;
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty“ budu zpracovávat po dobu specifikovanou v příslušných právních předpisech (10 let od konce roku, v němž proběhla účetní operace);
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Určení, výkon a obhajoba právních nároků“ budu zpracovávat po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu, případně déle, bude-li to v dané situaci nezbytné;
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Přímý marketing“ budu zpracovávat po dobu, po kterou budu mít k dispozici Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení;
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Marketing“ budu zpracovávat po dobu 2 let od jejich získání;
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Sledování a analyzování návštěvnosti Portálu“ budu zpracovávat po dobu 5 let od jejich získání.

Jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny?

Za účelem ochrany Vašich OÚ před jejich náhodnou ztrátou či jejich protiprávním použitím nebo zpřístupněním jsem přijala vhodná bezpečnostní opatření. Přístup k Vašim OÚ mají pouze ty osoby, které je opravdu potřebují pro zajištění výše uvedených účelů pro zpracování OÚ. Tyto osoby zpracovávají Vaše OÚ pouze předem stanoveným způsobem a jsou vázány mlčenlivostí. Zavedla jsem též postupy k řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení OÚ. Pokud to právní úprava týkající se ochrany OÚ vyžaduje, budu Vás i Úřad na ochranu OÚ v případě takového podezření na porušení zabezpečení Vašich OÚ informovat.

Budu předávat Vaše OÚ mimo EHP?

Vaše OÚ nebudu předávat mimo EHP (Evropský hospodářský prostor). 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ?

V souvislosti se zpracováním Vašich OÚ máte dle GDPR řadu práv. Jedná se o tato práva:

 1. právo na přístup k Vašim OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • sdělení, zda zpracovávám Vaše OÚ
 • poskytnutí informací o zpracování Vašich OÚ
 • zpřístupnění Vašich OÚ  
 1. právo na opravu Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • opravu či doplnění Vašich nepřesných či neúplných OÚ, je však potřeba, abyste mi sdělil/a Vaše přesné či kompletní OÚ
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedené opravě či doplnění Vašich OÚ
 1. právo na výmaz Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o výmaz Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:
 • OÚ již nepotřebuji pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovávány
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich OÚ
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných pro účel „přímý marketing“
 • Vaše OÚ zpracovávám protiprávně
 • výmaz Vašich OÚ vyžaduje právo EU nebo právo ČR
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném výmazu Vašich OÚ
 1. právo na přenositelnost Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • poskytnutí Vašich OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • předání Vašich OÚ jinému správci, pokud je to technicky proveditelné
 1. právo vznést námitku proti zpracování Vašich OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ (tzn. že Vaše OÚ nebudu zpracovávat do doby, než prokážu existenci mých oprávněných důvodů převažujících nad Vašimi právy a svobodami, anebo je přestanu zpracovávat úplně, pokud zpracovávám Vaše OÚ pro účel „přímý marketing“) 
 1. právo na omezení zpracování Vašich OÚ (tzn. že Vaše OÚ budu mít pouze uložené, ale nebudu je jinak zpracovávat): v rámci tohoto práva mě můžete požádat o omezení zpracování Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:
 • popřete přesnost Vašich OÚ
 • Vaše OÚ zpracovávám protiprávně, Vy však odmítáte jejich výmaz
 • Vaše OÚ nepotřebuji pro účely zpracování, Vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a zatím jsem neověřila, zda mé oprávněné důvody převažují nad Vašimi právy a svobodami
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném omezení zpracování Vašich OÚ
 • sdělení, že omezení zpracování Vašich OÚ bude zrušeno

Jak můžete Vaše práva uplatnit?

Pokud budete chtít uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, prosím:

 1. pošlete mi e-mail, zavolejte mi nebo mi napište na kontaktní údaje uvedené níže,
 2. poskytněte mi dostatečné informace o Vás, abych Vás mohla jednoznačně identifikovat,
 3. poskytněte mi informace související s Vaší žádostí.

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud máte nějaké dotazy k těmto Informacím nebo k Vašim OÚ, které zpracovávám, nebo pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv, prosím kontaktujte mě na:

 1. e-mailové adrese: alice@slaskoualice.cz
 2. telefonním čísle: +420 604 739 170
 3. poštovní adrese: Štěpařská 1196/18, Hlubočepy, 154 00 Praha 5

Jak můžete podat stížnost u dozorového úřadu?

Nařízení GDPR Vám dává právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě Evropské unie (nebo Evropského hospodářského prostoru), ve kterém pracujete, žijete nebo ve kterém došlo k údajnému porušení právních předpisů týkajících se ochrany OÚ. 

Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat prostřednictvím: https://www.uoou.cz, na telefonním čísle: +420 234 665 111, na e-mailové adrese: posta@uoou.cz, či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 2. 2023 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.