Všeobecné obchodní podmínky

Kdo jsem a k čemu slouží tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej produktů a sjednání služeb prostřednictvím webové stránky https://slaskoualice.cz/ (dále jen „Portál“)?

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej produktů a sjednání služeb prostřednictvím Portálu (dále jen „VOP„) zpracovala Alice Nehybová, IČ: 76358313, se sídlem Štěpařská 1196/18, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, tel. +420 604 739 170, e-mailová adresa alice@slaskoualice.cz (dále jen „“). 

Prodávajícím produktů nebo poskytovatelem služeb jsem já a zákazníkem budete Vy, pokud se mnou uzavřete Smlouvu o koupi produktu nebo Smlouvu o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“). 

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Jaké produkty a služby si můžete prostřednictvím Portálu objednat?

On-line program: 

 • on-line program tvoří soubor výukových materiálů (zejména videí a pracovních sešitů) určených k samostudiu konkrétního tématu,
 • k zakoupeným on-line programům budete mít přístup ve Vašem uživatelském účtu v Členské sekci v rámci Portálu, kde si můžete výuková videa opakovaně přehrávat a pracovní sešity opakovaně prohlížet, stáhnout či vytisknout,
 • k objednání on-line programu slouží objednávkový formulář umístěný na Portálu.

Masterclass: 

 • masterclass je jednorázový on-line výukový seminář zaměřený na konkrétní téma pro skupinu více klientů, který vysílám živě v předem stanoveném termínu prostřednictvím platformy pro on-line komunikaci,
 • celou masterclass také nahrávám, přičemž k tomuto záznamu budete mít přístup ve Vašem uživatelském účtu v Členské sekci, kde si jej budete moci opakovaně přehrávat,
 • k objednání masterclass slouží objednávkový formulář umístěný na Portálu.

Mastermind: 

 • mastermind je dlouhodobější on-line mentoringový program zaměřený na konkrétní téma pro skupinu více klientů, který vysílám živě po určitou dobu v předem stanovených termínech prostřednictvím platformy pro on-line komunikaci,
 • jednotlivá živá vysílání v rámci mastermind také nahrávám, přičemž k těmto záznamům budete mít přístup ve Vašem uživatelském účtu v Členské sekci, kde si je budete moci opakovaně přehrávat,
 • k objednání mastermind slouží objednávkový formulář umístěný na Portálu. U některých mastermind mohu před vytvořením objednávky požadovat, abyste vyplnil/a v příslušném formuláři na Portálu několik informací o Vás, na základě kterých si vyhodnotím, zda je pro Vás konkrétní mastermind vhodná a zda Vás do ní přijmu,
 • v případě, že mi opakovaně nebudete v rámci mastermind poskytovat potřebnou součinnost (zejména nebudete zpracovávat zadané úkoly), či v případě, že dojde k narušení naší vzájemné důvěry, jsem oprávněna Vám účast v rámci mastermind ukončit, a to bez nároku na vrácení ceny.

Retreat: 

 • retreat je jednodenní či vícedenní prezenční výukový seminář zaměřený na konkrétní téma pro skupinu více klientů, který se koná v předem stanoveném termínu na předem stanoveném místě,
 • v ceně retreatu není zahrnuta cena za dopravu, ubytování ani stravu (tyto náklady si hradíte sám/sama nad rámec ceny retreatu),
 • k objednání retreatu slouží objednávkový formulář umístěný na Portálu,
 • v případě zrušení účasti Vám objednaný a zaplacený retreat propadá bez nároku na jeho náhradu a bez nároku na vrácení ceny.

Koučink (individuální konzultace se mnou): 

 • v rámci koučinku Vám nabízím individuální konzultace se mnou, a to buď jako jednorázová setkání nebo jako balíček více setkání, s tím, že objednanou službu je možno čerpat v období 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, 
 • není-li na Portálu uvedeno jinak, probíhají setkání především on-line prostřednictvím platformy pro on-line komunikaci, výjimečně se můžeme domluvit na osobním setkání (např. při prvním setkání),
 • k poptání individuální konzultace slouží formulář umístěný na Portálu, do kterého mi vyplníte několik informací o Vás (do doby, než bude na Portálu příslušný formulář k dispozici, je možné individuální konzultace poptat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu alice@slaskoualice.cz), následující komunikace ohledně naší případné spolupráce bude probíhat e-mailem případně telefonicky,
 • na základě informací o Vás si vyhodnotím, zda jsou individuální konzultace pro Vás vhodné, a pokud ano a současně nebude v daném případě docházet ke střetu Vašich zájmů se zájmy mého jiného klienta, sdělím Vám cenu za mé služby, a bude-li cena pro Vás akceptovatelná, dohodneme se na splatnosti ceny a způsobu jejího uhrazení (zpravidla bankovním převodem) a termínu a formě našeho prvního či jediného setkání,
 • v případě, že se domluvíme na balíčku více individuálních konzultací, probíhají další konzultace zpravidla každý následující týden v termínu, na kterém se vždy spolu předem dohodneme,
 • objednaný a dohodnutý termín individuální konzultace můžete zrušit nejpozději 48 hodin před jeho začátkem, v případě zrušení individuální konzultace z Vaší strany méně než 48 hodin před jejím začátkem Vám tato konzultace propadá bez nároku na její náhradu a bez nároku na vrácení její ceny,
 • zaplacené individuální konzultace musí být využity nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, v opačném případě tyto nevyužité zaplacené individuální konzultace propadají bez nároku na jejich náhradu a bez nároku na vrácení jejich ceny,
 • jakékoli konzultace mimo předem dohodnutý termín individuální konzultace nejsou možné (není-li mezi námi dohodnuto jinak),
 • je potřeba, abyste mi v rámci individuálních konzultací sdělil/a informace o Vás, které potřebuji pro to, abych Vám mohla maximálně pomoci či poradit ve Vaší životní situaci. Předpokládám, že tyto informace od Vás jsou pravdivé a úplné. Veškeré informace od Vás jsou důvěrné a zachovávám ohledně nich mlčenlivost,
 • v případě, že mi opakovaně nebudete poskytovat potřebnou součinnost při individuálních konzultacích (zejména nebudete zpracovávat zadané úkoly), či v případě, že dojde k narušení naší vzájemné důvěry, jsem oprávněna poskytování individuálních konzultací ukončit, a to bez nároku na vrácení ceny.

Nabídku veškerých aktuálně nabízených produktů a služeb naleznete na Portálu. Po rozkliknutí názvu a základních informací se Vám zobrazí podrobnější informace zejména o tom, jakého tématu se konkrétní produkt či služba týká, jaká je jejich cena (s výjimkou konzultací v rámci koučinku) a co vše zahrnuje. Součástí některých produktů či služeb je také zřízení přístupu do uzavřené skupiny na Facebooku týkající se konkrétního tématu.

Veškeré výukové materiály, semináře a konzultace jsou v českém jazyce. Výrobcem, dodavatelem a poskytovatele veškerých produktů a služeb nabízených na Portálu jsem já. 

Berete na vědomí, že produkty a služby, které nabízím prostřednictvím Portálu, mají charakter volnočasových aktivit, v žádném případě se nejedná o zdravotní, psychologickou či jinou obdobnou péči.

Cílem jednotlivých produktů či služeb je maximálně Vám pomoci, poradit, orientovat se v konkrétních životních situacích, najít a otevřít cestu k případné změně, poskytnout Vám mnou osvědčené návody a metody. Nicméně záleží pouze na Vás, Vašem subjektivním vnímání, Vaší touze po změně, píli, úsilí a péči, jakých konkrétních výsledků dosáhnete. Nenesu proto žádnou odpovědnost za konečný efekt a výsledek mnou dodaných či poskytnutých produktů či služeb, za Váš zdravotní a psychický stav ani za jakékoli škody vzniklé v důsledku Vašich kroků či jednání, která učiníte v návaznosti na absolvování konkrétního produktu či služby či v souvislosti s ním. Dále nenesu žádnou odpovědnost za to, že jste použil/a produkty, služby, software nebo internetové stránky třetí osoby.

Jakým způsobem dojde k uzavření Smlouvy?

Smlouvu spolu uzavíráme distančním způsobem prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku.

Příslušnou Smlouvu týkající se on-line programu, masterclass, mastermind či retreatu uzavíráme prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na Portálu. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Vám bude doručeno potvrzení přijetí Vaší objednávky.

Příslušnou Smlouvu týkající se individuálních konzultací uzavíráme formou individuální komunikace prostřednictvím výměny elektronické pošty (e-mailů) nebo prostřednictvím telefonátu. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se spolu dohodneme na rozsahu poskytovaných individuálních konzultací, jejich ceně, způsobu úhrady a splatnosti ceny a termínu konání jediné či první individuální konzultace, tj. v okamžiku, kdy od Vás obdržím potvrzení mé nabídky obsahující výše uvedené údaje a text těchto VOP.

Po uzavření Smlouvy Vám zašlu potvrzení o jejím uzavření.

Jaké technické kroky vedou k uzavření Smlouvy prostřednictvím objednávkového formuláře na Portálu?

Pokud kliknete na Portálu na odkaz, prostřednictvím kterého si lze on-line program, masterclass, mastermind či retreat objednat, budete přesměrován/a na objednávkový formulář, v rámci kterého se Vám zobrazí:

 • základní informace o konkrétním produktu či službě, včetně konečné ceny;
 • kolonky pro vyplnění Vašich identifikačních údajů: tyto Vaše údaje vyplňte;
 • v případě objednávky on-line programu text „Chci, aby mi objednaný produkt byl zpřístupněn do 24 hodin po uhrazení platby bez možnosti objednávku zrušit (odstoupit od smlouvy).“: Váš projev vůle vyjádřete zaškrtnutím políčka;
 • kolonky pro zadání a potvrzení hesla: tyto kolonky vyplňte. Požaduji, aby zadané heslo bylo dostatečně silné (minimálně „Medium“). Berete na vědomí, že zadané heslo bude přihlašovacím heslem do Vašeho uživatelského účtu v Členské sekci. V případě, že již máte zřízen uživatelský účet v Členské sekci, zadávejte v objednávkovém formuláři vždy toto Vaše heslo pro přihlášení do Vašeho uživatelského účtu;
 • text „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami (beru na vědomí, že jejich ustanovení „Jaká máte další práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy?“ platí i po skočení smlouvy) a potvrzuji, že jsem se seznámila s Informacemi o ochraně osobních údajů“: po rozkliknutí příslušných odkazů se Vám zobrazí texty uvedených dokumentů. Tyto dokumenty si pozorně přečtěte. Váš souhlas vyjádřete zaškrtnutím políčka;
 • text „Před odesláním objednávky si prosím zkontrolujte zadané údaje a v případě potřeby je opravte. Tato objednávka Vás zavazuje k platbě“: Vaše potvrzení vyjádřete zaškrtnutím políčka.

Poté, co vyplníte objednávkový formulář a přečtete si zveřejněné dokumenty, si prosím pečlivě zkontrolujte Vaše identifikační údaje a údaje o konkrétním produktu či službě, včetně jeho ceny a způsobu úhrady a v případě potřeby proveďte jakoukoli změnu. Pokud je vše v pořádku a chcete Vaši objednávku odeslat, klikněte na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. 

Následně budete přesměrován/a na platební bránu. Zde zadejte údaje o Vaší platební kartě a platbu potvrďte.

Jakmile obdržím Vaši objednávku, potvrdím Vám její převzetí a přijetí e-mailem. Okamžikem, kdy dojde k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi, je okamžik, kdy Vám bude tento e-mail doručen. V tomto e-mailu Vám zašlu též potvrzení o uzavření Smlouvy a text VOP.

Přístup k uzavřené Smlouvě budeme mít já i Vy (zašlu Vám potvrzení o přijetí Vaší objednávky i text VOP).

Co je Členská sekce a jak funguje?

Členská sekce je uzavřená část Portálu, ve které máte v rámci Vašeho uživatelského účtu přístup k zakoupeným on-line programům či záznamům zakoupených masterclass či mastermind. 

Uživatelský účet Vám zřídím do 24 hodin poté, kdy uhradíte cenu (či první splátku ceny) za první zakoupený on-line program či kdy proběhne první Vámi zakoupené živé vysílání masterclass či mastermind, a e-mailem Vám zašlu instrukce k přihlášení. 

Do Vašeho uživatelského účtu v Členské sekci se můžete přihlásit z jakéhokoli webového prohlížeče, a to prostřednictvím Vašich přístupových údajů. 

Pokud by Členská sekce z jakéhokoli důvodu nefungovala, zpřístupním Vám Vaše obsahy jiným vhodným způsobem.

Co potřebujete pro to, aby Vám zpřístupněné digitální obsahy správně fungovaly?

Pro správné fungování produktů a služeb, které mají digitální charakter, je potřeba, abyste měl/a k dispozici dostatečně výkonné zařízení (počítač, tablet či mobil), které:

 • má nainstalovanou aktuální verzi příslušného webového prohlížeče,
 • je připojeno k internetu s dostatečnou vysokou rychlostí přenosu dat,
 • umožňuje zvukový výstup, má fungující mikrofon a fungující kameru,

Pracovní sešity jsou ve formátu .PDF, pro práci s nimi potřebujete aktuální verzi příslušného programu pro práci s dokumenty ve formátu .PDF.

Výuková videa sdílím prostřednictvím webových stránek https://www.youtube.com/ či https://vimeo.com/. Pro jejich přehrávání je potřeba, abyste měl/a na těchto webových stránkách povoleny potřebné soubory cookies, případně abyste měl/a nainstalované aktuální verze programů či aplikací potřebných pro přehrávání videí na těchto webových stránkách.

Živá vysílání (masterclass či mastermind) či on-line individuální konzultace probíhají prostřednictvím platformy Zoom. Přístupový link (odkaz) pro připojení ke konkrétnímu živému vysílání či on-line individuální konzultaci zasílám e-mailem. Pokud by Vám příslušný link nebyl doručen, zkontrolujte si prosím ve Vaší e-mailové schránce nevyžádanou poštu. Pro připojení k živému vysílání či on-line individuální konzultaci je v případě mobilů a tabletů potřeba, abyste měl/a nainstalovanou aktuální verzi aplikace Zoom, v případě počítače je možné připojit se v rámci webového prohlížeče (za předpokladu, že jsou povoleny potřebné soubory cookies), případně je také možné stáhnout si příslušený program Zoom. Před zahájením živého vysílání či on-line individuální konzultace Vám doporučuji zkontrolovat správné nastavení a fungování zvuku (včetně mikrofonu, hlasitosti apod.) a videa (včetně kamery). 

Pro správné fungování uzavřených skupin na Facebooku je potřeba mít v rámci Facebooku zřízen uživatelský účet a povolené potřebné soubory cookies.

Portál, Členská sekce, obsahy zpřístupněné ve Vašem uživatelském účtu, platforma Zoom i Facebook fungují společně s technickým a programovým vybavením, které se běžně používá. 

Je pro mne velmi důležité, aby Portál, Váš uživatelský účet v Členské sekci i Vám zpřístupněný obsah, živé vysílání a on-line individuální konzultace bezproblémově fungovaly a aby neobsahovaly žádné škodlivé obsahy (zejména softwarové viry apod.), a proto oblasti jejich fungování, výběru dodavatelů a technického zabezpečení věnuji maximální pozornost, zejména mám Portál i Členskou sekci chráněnu šifrovaným přenosem dat a dále požaduji, aby Vaše heslo pro přihlášení do Členské sekce bylo dostatečně silné.

Portál či Členská sekce mohou být z důvodu jejich údržby, aktualizace či výpadku serveru krátkodobě nepřístupné. Tato krátkodobá nepřístupnost není důvodem pro reklamaci.

Věřím, že přihlášení se do Vašeho uživatelského účtu v Členské sekci, orientace v něm, práce se zpřístupněným obsahem, připojení se k živému vysílání či on-line individuálním konzultacím jsou intuitivní a snadné. Pokud byste i přesto potřeboval/a jakkoli pomoci, napište mi na e-mailovou adresu alice@slaskoualice.cz.

Jaká je cena za produkty a služby nabízené prostřednictvím Portálu?

Produkty a služby, které nabízím prostřednictvím Portálu, jsou vždy za úplatu. Vzhledem k tomu, že jsem plátcem daně z přidané hodnoty, je k ceně za produkt či službu vždy připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Vzhledem k povaze produktů a služeb se nehradí cena za dodání. Cena za produkty či služby nabízené prostřednictvím Portálu se nepřizpůsobuje osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování. 

Cenou za on-line programy, masterclass, mastermind a retreaty je cena uvedená na Portálu v objednávkovém formuláři v okamžiku odeslání objednávky. V rámci objednávkového formuláře je uvedena konečná cena za produkt či službu (tj. cena včetně daně z přidané hodnoty).

Cenu za individuální konzultace v rámci koučinku Vám sdělím e-mailem či telefonicky poté, co si vyhodnotím, zda jsou individuální konzultace pro Vás vhodné.

V rámci podpory prodeje mohu příležitostně stanovit na předem stanovenou dobu akční ceny produktů a služeb. Produkt či službu za akční cenu získáte, pokud v objednávkovém formuláři uplatníte slevový kód. Slevový kód má předem stanovenou platnost, po jejím vypršení nemáte na akční cenu nárok.

Tato cena nezahrnuje případné náklady na provedení úhrady ceny za konkrétní produkt. Z mé strany Vám nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. 

Jakými způsoby můžete uhradit cenu za produkty či služby nabízené prostřednictvím Portálu?

Cena za produkty či služby se hradí jednorázově před dodáním produktu či plněním služby, případně může být hrazena v předem stanovených splátkách, je-li tak stanoveno v popisu příslušného produktu či služby. Záloha se nehradí.

Cena se hradí prostřednictvím zabezpečené platební brány Stripe (akceptovány jsou platební karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro), případně se můžeme ve výjimečných případech dohodnout na úhradě ceny bankovním převodem na základě vystavené faktury. Cena za individuální konzultace v rámci koučinku se hradí na základě vystavené faktury bankovním převodem.

Cena (první část ceny) hrazená prostřednictvím platební brány Stripe je splatná do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Cena hrazená na základě faktury je splatná dle data splatnosti uvedeného ve faktuře. V případě úhrady ceny ve splátkách je příslušná splátka splatná dle stanoveného splátkového kalendáře. 

Berete na vědomí, že v případě úhrady ceny ve splátkách Vám bude po předem stanovený počet měsíců dle podmínek stanoveného splátkového kalendáře odečítána z Vašeho bankovního účtu prostřednictvím platební karty částka odpovídající stanovené výši splátky, s tím, že platba bude odečtena vždy ve shodný den v měsíci, ve kterém byla odečtena první splátka ceny. Jste povinen/povinna zajistit a umožnit, aby mohla být příslušná splátka z Vašeho bankovního účtu prostřednictvím platební karty řádně a včas odečtena. V případě, že některá splátka nebude z Vašeho bankovního účtu prostřednictvím platební karty řádně a včas odečtena, celá neuhrazená část ceny za produkt či službu se okamžikem marného uplynutí splatnosti příslušné splátky stává splatnou a až do doby jejího úplného uhrazení jsem Vám oprávněna pozastavit přístup k příslušnému produktu či službě.

Platba je uhrazena okamžikem jejího připsání na můj účet. Jakmile obdržím Vaši platbu za příslušný produkt či službu, potvrdím Vám prostřednictvím e-mailu její přijetí a zašlu Vám příslušný doklad.

V případě, že neuhradíte cenu (případně první splátku) za produkt či službu řádně a včas, uzavřená Smlouva pozbyde účinnosti marným uplynutím data splatnosti příslušné částky. 

Kdy a jakým způsobem Vám dodám Vámi objednaný produkt či službu? 

On-line program:

 • on-line program Vám dodám po zaplacení jeho ceny (případně první splátky ceny) tak, že Vám zpřístupním výukové materiály ve Vašem uživatelskému účtu v Členské sekci,
 • okamžikem dodání on-line programu je okamžik zpřístupnění výukových materiálů ve Vašem uživatelskému účtu v Členské sekci,
 • tento způsob dodání on-line programu vylučuje možnost si jej předem prohlédnout,
 • pokud mě požádáte, abych Vám dodala on-line program před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zpřístupním Vám jej nejpozději do 24 hodin od zaplacení ceny (první splátky ceny) za on-line program,
 • pokud mě nepožádáte, abych Vám dodala on-line program před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zpřístupním Vám jej po uplynutí této lhůty, a to za předpokladu, že obdržím Vaši platbu ceny (první splátky ceny) za on-line program.

Masterclass:

 • masterclass Vám dodám po zaplacení její ceny (případně příslušného počtu splátek ceny) v předem stanoveném termínu tak, že se bude prostřednictvím platformy pro on-line komunikaci konat živé vysílání on-line semináře na konkrétní téma, toto živé vysílání nahraji a nejpozději do 24 hodin od jeho skončení Vám tento záznam zpřístupním ve Vašem uživatelskému účtu v Členské sekci,
 • tento způsob dodání masterclass vylučuje možnost si ji předem prohlédnout.

Mastermind:

 • první živé vysílání v rámci mastermind Vám dodám po zaplacení její ceny (případně příslušného počtu splátek ceny) v předem stanoveném termínu, další živá vysílání budou probíhat v předem stanovených termínech dle předem stanoveného harmonogramu uvedeného v popisu příslušné mastermind,
 • jednotlivá živá vysílání nahraji a vždy nejpozději do 24 hodin od jejich skončení Vám tyto záznamy zpřístupním ve Vašem uživatelskému účtu v Členské sekci,
 • tento způsob dodání mastermind vylučuje možnost si ji předem prohlédnout.

Retreat:

 • retreat Vám dodám po zaplacení jeho ceny (případně příslušného počtu splátek ceny) v předem stanoveném termínu tak, že se bude konat na předem stanoveném místě prezenční seminář týkající se konkrétního tématu,
 • tento způsob dodání retreatu vylučuje možnost si jej předem prohlédnout.

Individuální konzultace:

 • konkrétní individuální konzultace Vám dodám po zaplacení ceny (případně příslušného počtu splátek ceny) v námi dohodnutém termínu, a to buď tak, že se setkáme on-line prostřednictvím platformy pro on-line komunikaci anebo osobně na předem dohodnutém místě,
 • tento způsob dodání individuální konzultace vylučuje možnost si ji předem prohlédnout.

Jaká máte další práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy?

Právo přihlašovat se do Vašeho uživatelského účtu v Členské sekci prostřednictvím Vašich osobních přihlašovacích údajů náleží pouze Vám. Je tedy třeba, abyste s těmito přihlašovacími údaji nakládal/a tak, aby je nemohla použít žádná jiná osoba. Současně je třeba, abyste choval/a tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k narušení stability Portálu či Členské sekce.

Vlastníkem veškerých majetkových autorských práv k produktům či službám, které nabízím prostřednictvím Portálu, a nositelem veškerých licencí k autorským dílům užitým v rámci těchto produktů či služeb jsem já. Vaše právo přihlašovat se do Vašeho uživatelského účtu v Členské sekci či účastnit se seminářů či individuálních konzultací nezahrnuje žádnou licenci k užívání jakýchkoli výukových materiálů (videí či pracovních sešitů), informací, doporučení ani žádnou podlicenci k užití autorských děl užitých v jejich rámci, tzn. že není dovoleno výuková videa ani další výukové materiály,  informace, doporučení jakkoli rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či sdělovat třetím osobám, ani nezahrnuje žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

Zpřístupněná videa, on-line semináře ani naše osobní setkání při výjezdním semináři či individuální konzultaci není dovoleno nahrávat.

Je třeba, abyste se při interakci s jinými mými klienty/klientkami v rámci seminářů či skupin na Facebooku, choval/a tak, že nebudete jakýmkoli způsobem porušovat jejich práva, svobody a oprávněné zájmy, dále pak práva, svobody a oprávněné zájmy třetích osob, tyto VOP i účinné právní předpisy. Je třeba, abyste se ve vztahu k mé osobě a k mnou nabízeným produktům a službám vyvaroval/a jakéhokoli nekalosoutěžního jednání (např. šíření pomluv, nepravdivých tvrzení apod.).

V případě hrubého porušení Vašich povinností uvedených v této části VOP jsem oprávněna zrušit Váš uživatelský účet v Členské sekci, znepřístupnit Vám skupiny na Facebooku, vyloučit Vás ze seminářů či ukončit poskytování individuálních konzultací.

Na jak dlouhou dobu se Smlouva uzavírá?

Smlouvu spolu uzavíráme na dobu určitou. 

Pokud hradíte cenu za objednaný produkt či službu jednorázově, končí tato smlouva okamžikem, kdy Vám tento produkt dodám či službu poskytnu.

Pokud hradíte cenu za objednaný produkt či službu ve splátkách a pokud jsem Vám produkt dodala či službu poskytla před úplným uhrazením jeho ceny, končí tato smlouva uhrazením jeho ceny v plné výši; v opačném případě končí tato smlouva okamžikem, kdy Vám tento produkt dodám či službu poskytnu.

Výše uvedené se netýká ustanovení uvedených výše v článku „Jaká máte další práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy?“, která jsou účinná i po skončení Smlouvy.

Co ještě potřebujete vědět o Smlouvě?

V případě jakékoli stížnosti mě můžete kontaktovat na e-mailovou adresu alice@slaskoualice.cz. Vaší stížností se budu bez zbytečného odkladu zabývat a nejpozději do 30 dnů Vám zašlu odpověď.

Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.

Smlouva se vždy řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že byste nebyl/a českou osobou. Naše vzájemné vztahy, práva a povinnosti, která nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (jste-li spotřebitelem).

Nejste-li spotřebitelem, nevztahují se na Vás ustanovení těchto VOP na ochranu spotřebitelů.

Při provozování mé podnikatelské činnosti jsem se nezavázala k dodržování žádného kodexu chování.

Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídám Vám za to, že konkrétní produkt nebo služba je v okamžiku jeho dodání bez vad (tj. je v souladu se Smlouvou).

Právo reklamovat vadu produktu máte v případě, že se na konkrétním produktu vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí vada; tuto vadu musíte ve lhůtě 24 měsíců ode dne dodání produktu. Právo reklamovat vadu služby máte v případě, že v okamžiku plnění není služba dodána v souladu se Smlouvou; tuto vadu musíte uplatnit do 6 měsíců ode dne dodání služby.

Práva z vadného plnění však nemáte, pokud jste o vadě produktu nebo služby před jeho převzetím věděl/a anebo pokud jste ji způsobil/a sám/sama (např. nemáte aktuální software, ztratil/a jste Vaše osobní přihlašovací údaje apod.).  Vadou produktu či služby není situace, kdy konkrétní produkt či službu nemůžete užívat či přijímat z důvodu přerušení či výpadků dodávky ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb či internetu či z jakéhokoli jiného důvodu způsobeného třetí stranou.

Pokud budete chtít reklamovat vadu produktu či služby, napište mi na e-mailovou adresu alice@slaskoualice.cz. V e-mailu popište, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi produktu či sjednání služby a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na opravu či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy). Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na e-mailovou adresu, z níž jste mi reklamaci odeslal/a. Po obdržení reklamace Vám zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat Vám veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

Kdy máte práva ze záruky za jakost?

Práva ze záruky za jakost byste měl/a pouze v případě, že by záruční doba byla uvedena v informacích o konkrétním produktu či službě na Portálu či v reklamě na tento produkt či službu. V takovém případě bych se zavazovala, že příslušný produkt nebo služba bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pro uplatnění vady produktu nebo služby, na který se vztahuje záruka, platí obdobně ustanovení pro uplatnění práv z vadného plnění.

Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

V případě, že Smlouva týká využití volného času a podle Smlouvy má být plněno k určitému datu nebo v určitém období (tj. v případě masterclass, mastermind, retreatu a individuálních konzultací), nemáte právo odstoupit od Smlouvy.

V případě, že předmětem Smlouvy je dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči (tj. v případě on-line programu), nemůžete od Smlouvy odstoupit v případě, že jste mě požádal/a o dodání on-line programu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V opačném případě máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. 

Pokud budete chtít uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy, napište mi na e-mailovou adresu alice@slaskoualice.cz. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který najdete v příloze č. 1 těchto VOP, není to však Vaše povinnost.Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdím e-mailem.

Pokud odstoupíte od Smlouvy, nic mi nevracíte ani neplatíte a já Vám bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy) vrátím celou platbu, kterou jsme od Vás obdržela. Pro vrácení platby použiji stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi mnou a Vámi vznikl spor, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor se mnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/. 

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Od kdy jsou tyto VOP platné a účinné?

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 2. 2023

Vaše Alice Nehybová

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o koupi on-line programu prostřednictvím webové stránky https://slaskoualice.cz/

—————

Poučení: Tento formulář vyplňte a zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy o koupi on-line programu

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O KOUPI ON-LINE PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY https://slaskoualice.cz/

Adresát: Alice Nehybová, IČ: 76358313, se sídlem Štěpařská 1196/18, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, e-mailová adresa alice@slaskoualice.cz 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o koupi on-line programu prostřednictvím webové stránky https://slaskoualice.cz/

Specifikace on-line programu (*):

Datum objednání (*):

Jméno a příjmení zákazníka (*):

Adresa zákazníka (*):

Podpis zákazníka (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum (*):

(*) Doplňte chybějící údaje